De DCRF gaat het ministerie van VWS helpen bij het beantwoorden van ‘de motie Rutte’. In april van het vorig jaar heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van VVD-fractielid Arno Rutte. De motie stelt dat:

“Nederland een leidende rol zou moeten krijgen bij klinisch geneesmiddelenonderzoek, met name bij vrouwen en comorbide patiënten, zodat meer patiënten sneller toegang krijgen tot nieuwe geneesmiddelen en de kennis over de daadwerkelijke effectiviteit en bijwerkingen toeneemt. De motie verzoekt de regering te onderzoeken op welke manier Nederland deze leidende rol kan krijgen, welke stappen daarvoor nodig zijn en hoe gebruik kan worden gemaakt van de aanwezige kennis, expertise en onderzoeksinfrastructuur.”

Het ministerie wil een antwoord op de motie formuleren en heeft daarbij de hulp gevraagd van de DCRF. Voor het verkrijgen van voldoende informatie om de vragen die de motie stelt te kunnen beantwoorden, doet de DCRF een veldverkenning aan de hand van een aantal interviews met belanghebbenden. Daarna volgt bij VWS een verdiepende ronde tafel bijeenkomst met vertegenwoordigers van verschillende betrokken partijen. De uitkomsten van de interviews en de ronde tafel bijeenkomst worden vervat in een rapport voor het ministerie van VWS.

De voorbereidingen van dit project zijn in volle gang. Naar verwachting is de informatieverzameling in juli afgerond, waarna het rapport voor VWS opgesteld kan worden.

Voor de volledige tekst van de motie klik hier.