MasterPlan overgedragen aan DCRF bestuur

Met ingang van 1 oktober 2014 is het MasterPlan overgedragen aan het DCRF bestuur. De tijdelijke betrokkenheid van Victor Stöcker, de door VWS beschikbaar gestelde programmamanager van het MasterPlan, eindigde per 30 september 2014. Tijdens het DCRF Jaarcongres dat op 8 oktober werd gehouden, vond de officiële overdracht van het MasterPlan plaats en werd, na bijna 3 jaar betrokkenheid bij de DCRF, afscheid genomen van Victor.

Het DCRF Dagelijks Bestuur neemt de rol van programmamanager van Victor over. De werkgroepen die onder het MasterPlan zijn gevormd, blijven bestaan en gaan door met hun opdracht. Het MasterPlan wordt onderdeel van de DCRF structuur en is niet langer een op zich staand project meer. Dit creëert de mogelijkheid om – wanneer daar bij de aangesloten koepels behoefte toe is – een nieuwe werkgroep te vormen rondom een actueel thema of knelpunt. Voorbeeld van deze nieuwe manier van werken is de EPD werkgroep die vanaf 1 januari 2015 onder de DCRF ressorteert. Het DCRF secretariaat verzorgt de ondersteuning van de werkgroepen en waarborgt de voortgang van het proces.

Over het MasterPlan

Het platform dat de DCRF vertegenwoordigd wordt concreet door het MasterPlan, een programma dat het wegwerken van vertragingen en ondoelmatige procedures bij klinisch onderzoek tot doel heeft. Dit gebeurt onder de regie van de DCRF.

Onder het MasterPlan zijn een drietal werkgroepen gevormd. Deze werkgroepen zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van stakeholders ACRON, CCMO, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, NFU, NVFG, NVMETC, STZ, V&VN, VWS en ZonMw. Er is gewerkt  aan voorstellen die het onderzoeksklimaat voor mensgebonden onder­zoek in Nederland kun­nen bevorderen. De leden van het DCRF bestuur onderschrijven de voorstellen.

De werkgroepen vormen een unieke samenwerking tussen vertegenwoordigers van de overheid, toetsingscom­mis­sies, wetenschap en bedrijfsleven. Het is te danken aan de deelnemende or­ganisaties dat de leden in de werkgroepen vrijuit kunnen nadenken over de veranderingen die de kwaliteit en snelheid van mensgebonden onder­zoek ten goede komen. Dat is in het belang van de kwaliteit van het onderzoek, in het belang van de patiënt en in het belang van Nederland als klinisch onderzoeksland.

Hieronder vindt u de links naar de rapportages van de werkgroepen “Toetsing” en “Scholing en Kennis delen”, die in het kader van het DCRF MasterPlan zijn gemaakt. De werkgroep Proefpersonen heeft een voortgangsverslag aange­leverd.

In de rapporten vindt u de voorstellen van de werkgroepen waarover binnen de werkgroepen overeenstemming is bereikt, en die worden ondersteund door de leden van de DCRF Stuurgroep MasterPlan.

Wat te doen met de voorstellen?

De implementatie van de voorstellen in deze rapportages dragen bij aan een klimaat waarin de getrainde functionarissen de eigen rol optimaal kunnen ver­vullen. De volgende stap, het overnemen en implementeren van de voorstellen door de organisaties waaruit de leden en de voorzitters van de werkgroepen zijn afgevaar­digd, is aan de betreffende organisaties.

Wij hopen dat u zich herkent in de rapportages van de werkgroepen en de aanbevelingen die in de rapporten worden gedaan. De voorstellen die worden gedaan, komen van personen die binnen de organisaties die het DCRF platform vormen, actief zijn. De unieke samenwerking tussen deze organisaties bevordert het oplossen van knelpunten die het proces van klinisch onderzoek vertragen, en dus voor het ontstaan van een optimaal proces waar Nederland als klinisch onderzoeksland van kan profiteren. Het DCRF bestuur wil u graag uitnodigen om deel te nemen aan deze samenwerking en Nederland stevig op de kaart te zetten als “the place to be” voor klinisch onderzoek!

Over het MasterPlan

De Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werken samen aan het verbeteren van klinisch onderzoek in Nederland. Doel is het wegwerken van vertragingen en ondoelmatige procedures. Dat gebeurt onder de regie van de DCRF, een samenwerkingsplatform van verschillende partijen die betrokken zijn bij het klinisch onderzoek. Het ministerie heeft programmamanager Victor Stöcker beschikbaar gesteld die het traject begeleidt.

Onder begeleiding van Victor Stöcker en de voor het project samengestelde Stuurgroep MasterPlan wordt door de werkgroepen samengewerkt aan een drietal onderwerpen:

  • In de werkgroep Toetsing worden de organisatorische randvoorwaarden voor de voorbereiding van onderzoek onder de loep genomen.
  • In de werkgroep Proefpersonen worden afspraken gemaakt over de verbetering van de positie van de proefpersoon.
  • In de werkgroep Scholing en Kennis delen wordt nagedacht over de competenties, kennis en vaar­digheden van alle, bij mensgebonden onderzoek, betrokken functionarissen.

Over de werkgroepen

De werkgroepen vormen een unieke samenwerking tussen vertegenwoordigers van de overheid, toetsingscom­mis­sies, wetenschap en bedrijfsleven. Het is te danken aan de deelnemende or­ganisaties dat de leden in de werkgroepen vrijuit kunnen nadenken over de veranderingen die de kwaliteit en snelheid van mensgebonden onder­zoek ten goede komen. Dat is in het belang van de kwaliteit van het onderzoek, in het belang van de patiënt en in het belang van Nederland als klinisch onderzoeksland.

Klik hieronder om de rapportages van de werkgroepen te downloaden:

Toelichting op rapporten MasterPlan (het is aanbevolen dit document eerst te lezen)

Werkgroep Scholing en Kennis Delen

Werkgroep Toetsing

Werkgroep Proefpersonen