De Werkgroep PIF adviseert aan de sector waaronder de CCMO over de inhoud van het model van het Proefpersonen Informatie Formulier (PIF).

Ten behoeve van de effectiviteit in het gebruik wordt gestreefd naar breed gedragen adviezen.

Zie onder de samenstelling van de werkgroep.

De huidige advisering van de werkgroep betreft de model-PIF’s voor kinderen < 16 jaar en voor volwassenen.

De modellen zijn dé standaard voor het maken van de lokale PIF’s.

Het is essentieel dat deelnemers (proefpersonen) volledig geïnformeerd zijn zodat zij een weloverwogen besluit kunnen nemen wel of niet deel te nemen aan dat onderzoek. Deze informatie staat in de PIF.

Van groot belang is telkens dat het model én gemakkelijk is te begrijpen voor proefpersonen én handig is in het dagelijkse gebruik voor opdrachtgever en onderzoeker.

In de lokale situatie ondertekenen bij de start van de deelname aan het onderzoek zowel de proefpersoon als de onderzoeker de betreffende lokale PIF met de relevante algemene en lokale informatie over het onderzoek.

Op de site van de CCMO zijn deze modellen met toelichtende instructies te vinden. Op de DCRF site staan de betreffende links naar deze CCMO informatie.

In de werkgroep wordt in 2021 gewerkt aan een evaluatie (in 2022) van het vigerende model volwassenPIF. Het gaat hierbij onder meer om eenvoudig taalgebruik, overzichtelijkheid en leesbaarheid. Daarnaast besteden we ook aandacht aan het maken van een databank met voor de onderzoekers gratis verkrijgbare illustraties in de PIF, aan begrijpelijkheid voor laaggeletterden en onderzoeken we alternatieve vormen van informatieoverdracht.

Met de kinderPIF wordt nu ervaring opgedaan. Zie voor achtergrond van deze PIF het interview met Ronella Grootens, lid van de werkgroep.

De werkgroep blijft graag op de hoogte van het gebruik van de modellen in de dagelijkse praktijk.

Feedback in de vorm van onderbouwde suggesties voor aanpassing is daarbij essentieel.

Zie hiervoor het feedback formulier 

Download hier het PIF model volwassenen

Download hier de Engelse versie van het PIF model volwassenen

Download hier het model kinderPIF < 16 jarige