De Dutch Clinical Research Foundation, kortweg DCRF, is een stichting die zich ten doel heeft gesteld om medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (klinisch onderzoek) maximaal te faciliteren zodat waardevolle kennis en wetenschap zo snel als mogelijk ten goede komt aan de patiënt.

De foundation is tot stand gekomen door samenwerking van verschillende koepelorganisaties van universitaire medische centra, contract research organisaties, geneesmiddelontwikkelbedrijven, medische-ethische commissies, patiënten en patiëntenorganisaties, de overheid, en anderen. Vertegenwoordigers van deze partijen vormen het Bestuur van de DCRF.

Vrijwilligers van de DCRF, die veelal werkzaam zijn bij een van de aangesloten organisaties, zetten zich actief in om alle betrokken partijen te verbinden, en waar nodig samenwerking te realiseren, met als doel: nieuwe effectieve en veilige behandelmethoden snel beschikbaar voor patiënten.

De DCRF heeft de ambitie de aantrekkelijkheid van Nederland als klinisch onderzoeksland te optimaliseren. Wij willen zorgen dat ons land niet alleen wereldwijd volop aanwezig is en blijft bij de ontwikkeling van geneesmiddelen, vaccins en medische hulpmiddelen, maar ook een leidende rol speelt bij klinisch-wetenschappelijk onderzoek in een meer brede zin.

In september 2019 heeft de DCRF tijdens haar Jaarcongres de DCRF Academie gelanceerd. Het doel van de Academie is klinisch onderzoekers op te leiden tot professionals die weten wat ze doen, zodat ze een adequate bijdrage kunnen leveren aan optimaal uitgevoerd medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

dcrf-doel

Doel

De DCRF stelt zich ten doel om het mensgebonden klinisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland maximaal te faciliteren en op die manier de patiëntenzorg te verbeteren. Dit betreft dan met name geneesmiddelenonderzoek en onderzoek naar medische hulpmiddelen. Het verwezenlijken van dit doel draagt tevens bij aan het  internationaal positioneren van Nederland als aantrekkelijk onderzoeksland.

Visie

De gezondheidszorg verbetert continu dankzij de uitvoering van hoogwaardig klinisch geneesmiddelenonderzoek. Hierdoor is Nederland dé ideale partner voor opzet, uitvoering van en participatie aan wetenschappelijk onderzoek op niveau van:

  • de patiënt
  • de onderzoeker
  • de ondersteunende staf
  • organisaties en koepels
  • Nederland als onderzoeksland
dcrf-missie

Missie

Om een continue verbetering van het onderzoeksklimaat en de gezondheidszorg tot stand te brengen, dient een partnership tot stand te komen dat optimale voorwaarden creëert voor de ontwikkeling van bouwstenen van de benodigde optimale infrastructuur ter opzet en uitvoering van klinisch genees- en hulpmiddelenonderzoek. De ideale partnership wordt bereikt door het faciliteren en stimuleren van samenwerking, het adresseren en/of in gezamenlijkheid vaststellen van aandachtspunten ter verbetering, en het regie nemen en richting geven aan de spelers in het klinisch onderzoek landschap.

Door het creëren van een nauwe (onderlinge) betrokkenheid van stakeholders kan e.e.a. gerealiseerd worden. DCRF tracht deze betrokkenheid te bewerkstelligen door:

  • adequate inzet van communicatie richting doelgroepen en betrokken stakeholders op landelijk, organisatie/koepel, patiënt, onderzoeker en ondersteunende staf niveau

en

  • het bieden van een platform waar veldpartijen actief bij elkaar gebracht worden om krachten te bundelen en verdere samenwerking tot stand te brengen, door:
  1. onderlinge kennisdeling en informatie-uitwisseling te bevorderen
  2. gezamenlijk externe ontwikkelingen te volgen en op te kunnen pakken
  3. knelpunten te delen die de stakeholders beter gezamenlijk kunnen aanpakken

De volgende veldpartijen zijn actief binnen DCRF: ziekenhuizen, onderzoekers, patiënten, bedrijven en andere direct betrokkenen bij het proces van klinisch genees- en hulpmiddelenonderzoek.

De volgende veldpartijen zijn actief binnen DCRF: ziekenhuizen, onderzoekers, patiënten, bedrijven en andere direct betrokkenen bij het proces van klinisch genees- en hulpmiddelenonderzoek.

De DCRF is gevormd door de aangesloten koepels:

ACRON
De Associatie van Contract Research Organisaties in Nederland

CCMO
De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

NFU
De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

NVMETC
Nederlandse Vereniging van Medisch-etische Toetsingscommissies

Platform Onderzoekersnetwerken

STZ
Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen representeert geneesmiddelenbedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe en vernieuwende geneesmiddelen.

ZonMw
De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Samenwerkingspartijen:

CBG
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

EMWO
Examenbureau Medisch-Wetenschappelijk Onderzoeker

FMS
Federatie Medisch Specialisten

IGJ
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

NVFG
Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde

V&VN
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland

VWS
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport