Doel

De DCRF stelt zich ten doel om het mensgebonden klinisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland maximaal te faciliteren en op die manier de patiëntenzorg te verbeteren.  Dit betreft dan met name geneesmiddelenonderzoek en onderzoek naar medische hulpmiddelen. Het verwezenlijken van dit doel draagt tevens bij aan het  internationaal positioneren van Nederland als aantrekkelijk onderzoeksland.

Visie

De gezondheidszorg verbetert continu dankzij de uitvoering van hoogwaardig klinisch geneesmiddelenonderzoek. Hierdoor is Nederland dé ideale partner voor opzet, uitvoering van en participatie aan wetenschappelijk onderzoek op niveau van:

  • de patiënt
  • de onderzoeker
  • de ondersteunende staf
  • organisaties en koepels
  • Nederland als onderzoeksland

Missie

Om een continue verbetering van het onderzoeksklimaat en de gezondheidszorg tot stand te brengen, dient een partnership tot stand te komen dat optimale voorwaarden creëert voor de ontwikkeling van bouwstenen van de benodigde optimale infrastructuur ter opzet en uitvoering van klinisch genees- en hulpmiddelenonderzoek. De ideale partnership wordt bereikt door het faciliteren en stimuleren van samenwerking, het adresseren en/of in gezamenlijkheid vaststellen van aandachtspunten ter verbetering, en het regie nemen en richting geven aan de spelers in het klinisch onderzoek landschap.

Door het creëren van een nauwe (onderlinge) betrokkenheid van stakeholders kan e.e.a. gerealiseerd worden. DCRF tracht deze betrokkenheid te bewerkstelligen door:

  • adequate inzet van communicatie richting doelgroepen en betrokken stakeholders op landelijk, organisatie/koepel, patiënt, onderzoeker en ondersteunende staf niveau

en

  • het bieden van een platform waar veldpartijen actief bij elkaar gebracht worden om krachten te bundelen en verdere samenwerking tot stand te brengen, door:
  1. onderlinge kennisdeling en informatie-uitwisseling te bevorderen
  2. gezamenlijk externe ontwikkelingen te volgen en op te kunnen pakken
  3. knelpunten te delen die de stakeholders beter gezamenlijk kunnen aanpakken

De volgende veldpartijen zijn actief binnen DCRF: ziekenhuizen, onderzoekers, patiënten, bedrijven en andere direct betrokkenen bij het proces van klinisch genees- en hulpmiddelenonderzoek.