Voor het vastleggen van de afspraken voor WMO-plichtig onderzoek zijn al twee landelijke DCRF-contract-templates beschikbaar, het sponsor initiated CTA, voor bedrijfsgeïnitieerd onderzoek tussen een geneesmiddelenbedrijf en een ziekenhuis, en het investigator initiated CTA, bedoeld voor afspraken van onderzoeker-geïnitieerd onderzoek tussen ziekenhuizen. Voor onderzoeker-geïnitieerde klinische studies die niet onder de WMO vallen, was er nog geen landelijke template, terwijl hier wel grote behoefte aan is. Een subwerkgroep van de DCRF Werkgroep CTA heeft na overleg met de betrokken partijen, een dergelijke template tot stand gebracht. Deze template is identiek aan het investigator initiated CTA, maar is ontdaan van verwijzingen naar de WMO en andere zaken die alleen voor WMO-onderzoek relevant zijn.

Praktische handreiking

Gezien de geringe wijzigingen ten opzichte van de reeds goedgekeurde template is deze niet officieel voorgelegd aan de besturen van NFU, STZ en NKI-AvL. De template is bedoeld als een praktische en tijdelijke handreiking, in afwachting van verdere landelijke ontwikkelingen en toetsingskaders rondom niet-WMO-onderzoek.

Het nWMO CTA is bestemd voor gebruik tussen Nederlandse UMC’s, NKI-AvL en/of STZ-ziekenhuizen, voor prospectief niet-WMO-plichtig onderzoek, zoals fase 4 geneesmiddelenonderzoek, prospectieve datacollecties, vragenlijstenonderzoek, etc. De template is niet bedoeld of geschikt voor uitwisseling van retrospectief verzamelde data of lichaamsmaterialen; hiervoor gelieve een Data Transfer Agreement, Material Transfer Agreement of Research Collaboration Agreement te gebruiken, afhankelijk van de opzet van het onderzoek.

 

De template voor het CTA voor niet-WMO onderzoek is te downloaden via de website van de CCMO.