Elektronische toestemmingsverlening m.i.v. 1 juli 2022 onder voorwaarden mogelijk. Handreiking van de CCMO/NVMETC voor de beoordeling van elektronische toestemmingverlening voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek gereed.

Op 1 juli 2022 treedt de gewijzigde WMO in werking (Wet van 16 februari 2022 houdende wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard (Stb. 2022, 99)).

Met deze wijziging wordt expliciet geregeld dat de in de WMO voorgeschreven schriftelijke toestemming niet alleen via de papieren weg maar onder voorwaarden ook langs elektronische weg kan plaatsvinden. De belangrijkste voorwaarden zijn dat elektronische toestemmingsverlening passend is voor het onderzoek en dat het proces om op elektronische wijze toestemming te verlenen voldoende betrouwbaar en vertrouwelijk is. De procedure voor het verlenen van elektronische toestemming dient beschreven te zijn in het onderzoeksprotocol.

In de door de CCMO en de NVMETC opgestelde handreiking wordt voor de toetsingscommissies nadere duiding gegeven aan deze voorwaarden.

De handreiking is voorzien van een stappenplan (met toelichting) waarin de stappen worden weergegeven die de METC doorloopt om te komen tot een beoordeling van elektronische toestemmingsverlening.

Klik hier om naar de handreiking te gaan.