Eind december 2016 hebben de besturen van NFU, STZ, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, NVMETC en ACRON in een convenant de afspraken vastgelegd voor de toetsing van nietWMO-plichtig onderzoek met geneesmiddelen geïnitieerd of gefinancierd door geneesmiddelontwikkelbedrijven.

Het convenant legt de verplichting van lid-bedrijven van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen vast om hun niet-WMO-plichtige onderzoeken met geneesmiddelen te laten toetsen door deskundige adviescommissies. STZ en NFU zien er op toe dat dit onderzoek in ziekenhuizen alleen van start kan gaan met een positief advies van de adviescommissie.

Hierdoor is de kwaliteit van deze onderzoeken gewaarborgd en worden ongewenste verkoop-bevorderende prikkels voorkomen.

 

     

Beheer toetsingskader van CGR naar DCRF

Tot juli van dit jaar dienden deze onderzoeken te voldoen aan de gedragscode van de CGR, als een speciale vorm van dienstverlening. De CGR vond echter dat de beoordeling van de onderzoeken door deskundigen gedaan moest worden en startte daarom in 2010 samen met de geneesmiddelen fabrikanten (destijds Nefarma), de academische ziekenhuizen (NFU) en de Top Klinische Ziekenhuizen (STZ) een traject om tot een toetsingskader te komen voor niet-WMO-plichtig onderzoek.

In 2014 heeft een Stuurgroep, samengesteld uit de initiatiefnemers en aangevuld met de NVMETC, ZonMW, Coreon, Parelsnoer Instituut (Biobank), VSOP en met steun van CGR, CCMO en VWS, het toetsingskader uitgewerkt, zodat vanaf 2015 deze onderzoeken getoetst konden door worden door deskundige niet-WMO adviescommissies. Om de verantwoordelijkheid van de CGR te kunnen overdragen is er hard gewerkt aan een convenant. Eind juni 2016 stemden de veldpartijen in met de afspraken en voorwaarden, die nu zijn vastgelegd in het convenant. De CGR heeft zich daardoor vanaf 1 juli jl. kunnen terugtrekken. Vanaf die datum is het beheer van het toetsingskader onderdeel geworden van de DCRF (www.dcrfonline.nl) welke de beheertaken heeft gedelegeerd naar de werkgroep nWMO.

 

Meer informatie kunt u vinden op www.nwmostudies.nl en met vragen kunt u stellen via nwmo@dcrfonline.nl.