Het Examenbureau Medisch-Wetenschappelijk Onderzoeker (EMWO) en de DCRF zijn overeengekomen dat het GCP-WMO-register in beheer komt bij de DCRF. In het register zijn alle personen geregistreerd die met goed gevolg het GCP-WMO examen hebben afgelegd.

De Werkgroep Scholing en Kennis delen, waarin EMWO vertegenwoordigd is, heeft onderzocht of het mogelijk is om het beheer van het register anders te organiseren, om zo de kwaliteit van zowel de examens als het register te kunnen waarborgen. Het GCP-WMO examen hanteert een hoge standaard voor kennis over wet- en regelgeving die uitvoerend onderzoeksmedewerkers geacht worden te hebben. Dit stelt ook hoge eisen aan het register waarin de mensen die geslaagd zijn voor het examen geregistreerd worden.

De gekozen oplossing was het beheer onder te brengen bij de DCRF. De werkgroep heeft hiervoor een plan voorgelegd aan het DCRF-bestuur, dat het heeft goedgekeurd. Het bestuur heeft vervolgens aan Dyonne van Duren gevraagd of zij de daadwerkelijke overdracht wil coördineren. Als voormalig voorzitter van de werkgroep Scholing is zij nauw betrokken geweest bij de beraadslagingen over het register. Samen met Leonie Middelink en Annelies van Woudenberg bereidt ze de overdracht voor. Ze werken hierbij nauw samen met de werkgroep en ook met eX:plain, het bedrijf dat namens EMWO het afnemen van de GCP-WMO examens voor haar rekening neemt.

Naar verwachting is de overdracht van het register aan het eind van het eerste kwartaal van 2019 afgerond. Tegen de tijd dat het register daadwerkelijk wordt overgedragen, worden alle betrokkenen op de hoogte gesteld van de eventuele veranderingen en wat deze voor hen kunnen betekenen.

Het beheer van het register sluit goed aan bij de doelstelling van de DCRF om de kwaliteit van klinisch onderzoek te optimaliseren. Goede scholing en toetsing van de benodigde kennis zijn daar belangrijke onderdelen van. Een goed functionerend register met personen die aan de gewenste kwalificaties voldoen, is voor alle betrokkenen van groot belang om de kwaliteit van onderzoek te kunnen waarborgen. Met de overdracht van het GCP-WMO register zet de DCRF een volgende stap in het bereiken van die gewenste kwaliteit.