Time flies when you’re having fun! Dat motto geldt ook voor het bestuur van de DCRF als het terugkijkt op 2019. Niet alleen hebben de vrijwilligers van de DCRF-werkgroepen veel werk verzet, de DCRF is ook uitgebreid met maar liefst twee nieuwe leden. Zo is per 1 juli de Patiëntenfederatie toegetreden en met ingang van 1 november zijn ook de verenigde Onderzoekersnetwerken lid geworden. Juist de inbreng van deze twee voor klinisch onderzoek zo belangrijke partijen, verstevigt de unieke positie van de DCRF als pleitbezorger van een optimaal klinisch onderzoeksklimaat in ons land.

Resultaten 2019

Daarnaast hebben het bestuur en de werkgroepen ook klinkende resultaten behaald waar we met z’n allen trots op mogen zijn. Om er een paar te noemen:

  • Het jaar begon al goed met de start van de nieuwe GCP-WMO commissie. De commissie is voortvarend aan de slag gegaan met het vaststellen van nieuwe eind- en toetstermen (ETT). In 2020 komen er op basis van de herziene ETT ook nieuwe vragen voor het EMWO-examen.
  • De leden van de werkgroep Werving proefpersonen hebben een overzicht gemaakt van websites met gezondheidsinformatie die ook informatie bieden over lopende klinische studies waar patiënten zich als proefpersoon voor kunnen aanmelden.
  • Halverwege het jaar hebben de leden van de werkgroep Scholing en kennis delen hun volgende Toetsmatrix opgeleverd voor de benodigde competentiegebieden van de verschillende rollen binnen het klinisch onderzoek. Deze nieuwe toetsmatrix beschrijft de kennis en kunde voor de lokaal datamanager.
  • De leden van de werkgroep CTA hebben ook niet stilgezeten en hebben de eerste versie van de template voor een CTA voor onderzoekergeïnitieerd onderzoek gemaakt. Dit CTA is de tweede in een rij van templates die de werkgroep ontwikkelt voor de diverse vormen van klinisch onderzoek.
  • De inspanningen van de leden van de werkgroep nWMO hebben tot gevolg gehad dat de reikwijdte van het Toetsingskader voor niet-WMO plichtig geneesmiddelenonderzoek verruimd is. Vanaf heden wordt ál het nWMO-plichting onderzoek dat wordt geïnitieerd en/of gefinancierd door geneesmiddelenbedrijven, getoetst.
  • In het kader van de procedure Lokale haalbaarheid is er ook veel gebeurd. De leden van de werkgroep Lokale uitvoerbaarheid hebben samen met vertegenwoordigers van de betrokken partijen de procedure verder uitgewerkt. Het overleg van leden van de werkgroep met de CCMO heeft er toe geleid dat ‘Document X’ nu de naam Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO) gekregen. In samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten en de Onderzoekersnetwerken is er een consultatieronde gestart waarin de procedure en de VGO worden voorgelegd aan een aantal wetenschappelijk verenigingen en onderzoeksnetwerken. Met de inbreng van deze partijen maakt de werkgroep de definitieve versies van de procedure en de VGO, om die vervolgens weer voor te leggen aan de CCMO met het verzoek deze landelijk te implementeren.
  • Dankzij de inbreng van velen kon de DCRF tijdens het Jaarcongres zowel de DCRF Academie als de e-learning over de ECTR lanceren. De DCRF wil met de DCRF Academie een moderne, efficiënte leeromgeving bieden voor iedereen die betrokken is bij klinisch onderzoek.

Wat brengt 2020?

Het bestuur van de DCRF heeft intensief met elkaar gesproken over de toekomst van de DCRF. Er gebeurt de laatste jaren zoveel in DCRF-verband dat het nodig was de koers voor de komende vijf jaar zorgvuldig uit te stippelen en keuzes te maken voor activiteiten die het gekozen strategische beleid naar resultaat leiden.

Een eerste stap is onlangs al gezet. Een aantal bestuursleden is in overleg met VWS en Health Holland over het opstellen van een strategische agenda die aansluit bij beleidsdoelstellingen vanuit de politiek.

Natuurlijk gaat de DCRF door met de activiteiten die dit jaar gestart zijn, zoals het ondersteunen van de EUPATI NL-opleiding en het uitbouwen van de DCRF Academie.

Resultaat dankzij de vele vrijwilligers

Al die activiteiten zijn alleen maar mogelijk dankzij de inzet van de vele vrijwilligers van de DCRF. Het bestuur bedankt daarom ook bij deze alle betrokkenen voor hun inzet in het afgelopen jaar. Deze dank geldt ook nadrukkelijk voor de organisaties waar de vrijwilligers werkzaam zijn. Zij geven deze mensen immers de ruimte om zich in te zetten voor de kwaliteit, veiligheid en efficiency van patiëntgebonden onderzoek in Nederland. Daar is het bestuur van de DCRF hen zeer erkentelijk voor.

We wensen iedereen hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2020.